Průmyslové aplikace

Používání silikátů je v mnoha průmyslových odvětvích nezbytné. Silikáty jsou používány k výrobě hnojiv i pracích a čisticích prostředků. V úpravnách pitné vody slouží jako ochrana proti korozi. Ve slévárnách jsou používány jako ekologické pojivo. Kromě toho jsou výchozím materiálem pro výrobu kyseliny křemičité a zeolitů.

 

Výroba hnojiv

Křemičitany draselné mají pozitivní vliv na fyziologii rostlin. Jsou vynikajícím zdrojem rozpuštěného křemíku a obsahují draslík, který rostlinám slouží jako makroživina.

Křemičitany draselné jsou používány, aby posílily buněčné stěny rostlin a vytvořily ochrannou bariéru proti napadení choroboplodnými zárodky. Použití křemičitanů draselných zlepšuje účinnost fotosyntézy. Zvyšují odolnost vůči škodlivým kovům a optimalizují rovnováhu živin.

 

Download PDF (v angličtině)

 

Prací a čisticí prostředky

Tekuté silikáty jsou v recepturách pracích a čisticích prostředků úspěšně používány již mnoho let. Výrobci přitom mnoho vlastností silikátů využívají ve svůj prospěch. Silikáty působí jako tlumivé roztoky, dodávají alkálie a neutralizují tvrdost vody.

Zároveň snižují povrchové napětí, podporují odlučování nečistot, rozkládají částečky nečistot, olejů a tuků, a zabraňují tak jejich opětovnému usazování na vláknech nebo povrchu. Silikáty kromě toho působí jako inhibitory koroze na kovových površích. 

 

Úprava vody

Křemičitany sodné jsou známé inhibitory koroze pro úpravny pitné vody. K tomuto účelu jsou úspěšně používány již více než 90 let. Křemičitany sodné mohou být používány jako jediná účinná látka, přidání fosfátu nebo jiných látek není nutné.

Download PDF (v němčině)

 

Kyselina křemičitá

Výchozím materiálem pro získávání kyseliny křemičité mokrým způsobem jsou roztoky alkalických křemičitanů, zejména vodní sklo sodné, ze kterých se přidáním kyseliny vysráží amorfní kyselina křemičitá. 

Firma vanBaerle nabízí vodní sklo sodné v různých složeních, která slouží jako surovina pro výrobu vysrážené kyseliny křemičité. Kyselina křemičitá se používá například při výrobě pneumatik, zubní pasty a čisticích krémů.

 

Slévárenství

Gravitační lití do „ztracených forem“ je ve slévárnách velmi rozšířenou metodou lití. Tyto formy jsou většinou vyrobeny ze směsi písku a vhodného pojiva. Tato směs se nalije do modelu odlitku, který se po zpevnění výplně odejme. Aby mohl být odlitek po odlití do formy vyjmut, musí být forma zničena. Z písku s pojivem jsou vyráběna i „ztracená jádra“, která jsou používána jak při lití do písku, tak i při lití do kokil.

Použitá pojiva fungují většinou na chemické bázi a mohou být vytvrzena za horka (za přívodu tepla) nebo za studena (samotvrdnoucí přidáním katalyzátoru nebo zaplynováním). Tato „anorganická“ pojiva na bázi křemičitanu sodného (vodního skla) se oproti široce rozšířeným „organickým“ pojivům vyznačují pozitivním vlivem na životní prostředí a bezpečnost práce, a v posledních letech tak získávají stále více na významu.

 

Zeolity

Zeolity jsou používány jako katalyzátory pro četné chemické průmyslové procesy, jako materiály pro oddělování chemických látek nebo jako změkčovače vody v pracích prostředcích. Výchozími látkami pro syntetické zeolity jsou křemičitan sodný (vodní sklo sodné), gel kyseliny křemičité nebo kyselina křemičitá jako zdroj křemíku a hydroxid hlinitý nebo jiné hliníkové soli jako zdroj hliníku. To, jaké zeolity přitom z reakční směsi vzniknou, závisí na různých faktorech, jako jsou složení reakční směsi, rychlost míchání a teplota krystalizace.

Zeolity jsou krystalické hlinitokřemičitany. Vyskytují se volně v přírodě, lze je však vyrobit i synteticky. Jejich strukturu tvoří tetraedry AlO4 a SiO4. Atomy hliníku a křemíku jsou přitom vzájemně vázány atomy kyslíku. Podle typu tak vznikne struktura se shodnými póry nebo kanály, ve kterých mohou být pohlcovány látky.

 

Vodní sklo

Naše vodní sklo je vysoce čisté, ekologické, snadno rozpustné ve vodě a hodí se pro širokou škálu použití.

Firma vanBaerle vyrábí vodní sklo z uhličitanu draselného (potaše) a křemenného písku v elektrické tavicí peci při teplotě cca 1400 °C. Díky použití vysoce čistých surovin a elektrické energie místo plynu nebo ropy tak na bázi téměř CO2 neutrálního procesu vznikne výrobek s minimálním znečištěním životního prostředí. Výsledkem je vysoká rychlost rozpouštění skla ve vodě a snadná filtrovatelnost tekutých výrobků při dalším zpracování.

Firma vanBaerle vyrábí vodní sklo s molárním poměrem 4.1. Vodní skla s jinými molárními poměry jsou vyráběna na vyžádání. Kromě použití jako základní chemikálie pro celou řadu tekutých silikátů je naše vodní sklo používáno i jako plnivo například v žáruvzdorných tmelech.