Všeobecné obchodní podmínky 

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti vanBaerle Swiss Hygiene s.r.o. (dále jen vanBaerle)

1. Rozsah platnosti

Pro veškerý prodej a dodávky společnosti vanBaerle zákazníkům platí výhradně tyto všeobecné obchodní podmínky. Vystavením objednávky (respektive potvrzením zakázky) kupujícím se má za to, že se kupující seznámil se zněním těchto všeobecných obchodních podmínek a považuje je za závazné. Podmínky objednatele v jiném znění platí pouze v případě, pokud jsou dohodnuty písemně, nebo pokud je vanBaerle výslovně a písemně akceptovala. V každém případě platí, že tyto všeobecné podmínky byly řádně přijaty zákazníkem nejpozději při převzetí jakéhokoli zboží zákazníkem.

2. Nabídky

Nabídky vanBaerle jsou, pokud není výslovně uvedeno jinak, nezávazné až do jejich písemného potvrzení ze strany vanBaerle. Smlouva je považována za uzavřenou v případě, že vanBaerle objednávku kupujícího písemně potvrdí a toto potvrzení je doručeno kupujícímu. Nejpozději je však smlouva uzavřena okamžikem, kdy kupující přijme dodané zboží.

3. Ceny

Veškeré ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH). Jsou stanoveny na základě aktuálně platného ceníku, respektive příslušné dohody.

Smluvně dohodnuté ceny jsou navíc založeny také na přepravních, celních a pojistných sazbách platných při uzavření smlouvy, nákladech na energii a dalších poplatcích.

4. Dodací podmínky

Dohodnutý termín dodávky je dodržen, pokud je zboží kupujícímu dodáno včas, nebo pokud je v případě dodávky ze skladu připraveno ve skladu vanBaerle k vyzvednutí. Pokud není termín dodávky dohodnut, má se za to, že zboží bude dodáno (nebo připraveno ve skladu vanBaerle k vyzvednutí v případě dodávky ze skladu) do 4 pracovních dnů po obdržení objednávky.

Potvrzené termíny dodávky jsou vždy s výhradou dostatečných výrobních a dodacích kapacit a vyšší moci a dalších nepřekonatelných a nepředvídatelných překážek (jako je např. válka, stávka, havárie, provozní poruchy atd.) u vanBaerle nebo jejích dodavatelů popřípadě jiných událostí, které nezavinila vanBaerle, ale které znemožňují včasnou dodávku. Nastane-li některá z výše uvedených okolností, může společnost vanBaerle buďto přiměřeným způsobem prodloužit dodací lhůtu nebo od smlouvy odstoupit; kupujícímu v takovém případě nevzniká nárok na žádnou kompenzaci (zejména nemá nárok na náhradu škody ani smluvní pokutu).

Pokud vanBaerle překročí dohodnuté dodací lhůty, aniž by došlo k zásahu vyšší moci nebo vzniku jiné okolnosti ve smyslu předchozího odstavce, zašle kupující vanBaerle písemnou upomínku a stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění. Po marném uplynutí této dodatečné lhůty je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení již poskytnutých plateb oproti vrácení již dodaného zboží v bezvadném stavu.

Jakékoli další nároky kupujícího v případě prodlení s dodávkou ze strany vanBaerle (jako např. nároky na náhradu škody či smluvní pokuty) jsou vyloučeny, ledaže ustanovení zákona, od nějž se dohodou stran nelze odchýlit, stanoví jinak. 

Pokud kupující zboží dodané společností vanBaerle v řádném stavu a včas nepřijme z důvodů, které nejsou na straně společnosti vanBaerle, hradí kupující všechny dodatečné související náklady.

5. Dodací podmínky

Pokud není mezi vanBaerle a kupujícím výslovně dohodnuto jinak, platí níže uvedené dodací podmínky:

- koncový zákazník: V případě objednávek s hodnotou zboží vyšší než 4.000 Kč bez DPH se neúčtují přepravní náklady. V případě objednávek s hodnotou zboží nižší než 4.000 Kč bez DPH se účtují přepravní náklady ve výši 300 Kč bez DPH.

- velkoobchod / distributor: V případě objednávek s hodnotou zboží vyšší než 10.000 Kč bez DPH se neúčtují přepravní náklady. V případě objednávek s hodnotou zboží nižší než 10.000 Kč bez DPH se účtují skutečné přepravní náklady (max. ve výši 1.000 Kč bez DPH).

- zahraničí: Přepravní podmínky a ceny budou stanoveny individuálně.

Standardní dodací podmínky jsou k prvním uzamykatelným dveřím místa dodání. Příplatky za požadované expresní dodávky či doplňkové služby hradí kupující.

6. Přechod výhod a rizik

Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu. Případné závady, škody nebo prodlení je nutné při přejímce zboží písemně uvést na dodacích dokumentech včetně případné fotodokumentace.

7. Záruční podmínky

vanBaerle garantuje, pokud není dohodnuto jinak, bezchybnou funkčnost dodávaných čisticích strojů a úklidové mechanizace pro použití dle technické specifikace, analytických protokolů nebo písemného potvrzení zakázky po dobu 24 měsíců (na baterie, náhradní díly a příslušenství 12 měsíců) od dodání zboží kupujícímu. Po ukončení případných oprav a/nebo údržby prováděné společností vanBaerle je poskytována záruka bezchybné funkce v délce 6 měsíců od data provedení. vanBaerle poskytuje záruku na čisticí prostředky v souladu s údaji uvedenými na etiketě výrobku (datum výroby) a údaji v bezpečnostním listu (doba trvanlivosti).

vanBaerle ručí pouze za ty vlastnosti výrobků, které jsou písemně uvedeny v technických specifikacích, analytických protokolech nebo v potvrzení zakázky. Kromě toho poskytuje vanBaerle záruku na určitý účel použití nebo úspěšné použití pouze v tom případě, že to výslovně a písemně přislíbila.

Kupující musí zboží ihned po jeho obdržení zkontrolovat. Případné zjevné vady dodaného zboží musí kupující oznámit společnosti vanBaerle obratem písemně, nejpozději však do 5 pracovních dnů po dodání zboží, jinak práva kupujícího z těchto zjevných vad zanikají.

Skryté vady, které se objeví později, musí být oznámeny ihned po jejich zjištění písemně, nejpozději však před uplynutím lhůty dle prvního odstavce tohoto článku, jinak práva kupujícího z těchto skrytých vad zanikají. Pokud kupující zboží dodané společností vanBaerle zpracovává dál, prodává nebo s ním jinak pracuje, je zboží považováno za řádně převzaté ze strany kupujícího a bezvadné. Uplatnění záručních nároků vůči společnosti vanBaerle je vyloučeno:

- u všech výrobků na závady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo použití v souladu s účelem použití

- u vad, které vznikly nedbalostí kupujícího nebo nesprávným zacházením;

- v případě otevření a/nebo opravy strojů nebo přístrojů ze strany třetích osob bez písemného souhlasu vanBaerle;

- při nedodržení návodů k použití vydávaných společností vanBaerle za účelem správné manipulace a použití výrobků (bezpečnostní listy, listy pro nebezpečné zboží, návody k použití a provozu atd.);

- při použití jiných než originálních náhradních dílů/příslušenství než od společnosti vanBaerle.

vanBaerle se zavazuje, že odstraní vady, které byly nahlášeny včas během záručních lhůt uvedených v prvním odstavci tohoto článku a to dle své volby opravou zboží či výměnou zboží za bezvadné, popřípadě dodáním chybějícího zboží, pokud vady prokazatelně vyplývají z vadné konstrukce, vadné výroby nebo použití nevhodného materiálu ze strany vanBaerle a nejedná se o žádný z výše uvedených případů vyloučení záruky; kupujícímu v důsledku vad dodaného zboží žádná další práva nepřísluší.

Celková odpovědnost vanBaerle za jakékoli nároky kupujícího z porušení smlouvy, která se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, nebo souvisejících zákonných ustanovení v žádném případě nepřesáhne fakturovanou částku dodaného zboží dle takové smlouvy. vanBaerle neodpovídá za ušlý zisk. Výše uvedené omezení odpovědnosti se nedotýká škod způsobených úmyslně či z hrubé nedbalosti ani dalších případů, kdy omezení odpovědnosti není přípustné dle ustanovení zákona, od nějž se nelze dohodou stran odchýlit.  

Uplatnění záručních nároků nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit sjednanou kupní cenu.

8. Vrácené zboží

Zboží může být vráceno pouze s písemným souhlasem vanBaerle. Pokud budou výrobky vráceny bez předchozí domluvy, nebude za ně poskytnuta úhrada; vanBaerle si rovněž vyhrazuje právo tyto výrobky zlikvidovat nebo je vrátit kupujícímu na jeho náklady.

9. Platební podmínky

Faktury vanBaerle jsou splatné dle dohodnutých podmínek a v měnách uvedených na faktuře. Pokud není uvedeno jinak, jsou faktury splatné do 30 dnů od data vystavení faktury. Skonto neposkytujeme. Pokud kupující překročí dohodnuté termíny splatnosti, je vanBaerle oprávněna vyúčtovat zákonný úrok z prodlení a další dodávky realizovat jen při platbě předem nebo od smlouvy zcela odstoupit. Pokud se vanBaerle po uzavření smlouvy dozví o skutečnostech, které v ní vzbudí oprávněné pochybnosti o solventnosti kupujícího, může vanBaerle požadovat platbu předem, složení příslušné jistiny před provedením dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Další práva vanBaerle (jako např. právo na náhradu škody) zůstávají nedotčena.

Platba je považována za uhrazenou, pokud byla celá částka připsána na bankovní účet vanBaerle.

10. Výhrada vlastnictví

Kupující nabyde vlastnického práva ke zboží úplným zaplacením ceny za toto zboží.

11. Rozhodné právo a řešení sporů

Vztah mezi vanBaerle a kupujícím se řídí českým právním řádem. Vztahy, které nejsou výslovně upravené ve smlouvách, se řídí ustanovením § 2079 a násl. občanského zákoníku. Veškeré spory mezi kupujícím a vanBaerle na základě těchto všeobecných obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi budou rozhodnuty věcně a místně příslušným soudem ČR.

Pardubice, 1.10.2020

Všeobecné obchodní podmínky